فصل سوم
مقدمه30
وضعیت دورکاری30
دورکاری در ایران30
دورکاری در خارج از ایران31
مطالعات پیشین34
تحقیقات داخلی34
تحقیقات خارجی :36
تاریخچه پذیرش دورکاری57
خلاصه و نتیجه گیری :61
فصل چهارم
مقدمه63
روش تحقیق63
متغیرهای تحقیق64
متغیر وابسته واسطه (میانجی)64
متغیر وابسته نهایی64
تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت مشاهده65
متغیر مشاهده گر (آشکار)65
متغیر مکنون یا پنهان65
تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش65
تعریف متغیرها65
تعریف مفهومی66
1.درک از راحتی استفاده66
2.درک از مفید بودن66
3.درک از منافع شخصی66
4.سازگاری66
5.درک از درستی66
6.ساختار فرهنگ66
7.درجه کارایی67
8.میزان در دسترس بودن منابع67
تعریف عملیاتی متغیر ها67
جامعه و نمون? آماری69
جامع? آماری69
نمونه آماری و روش نمونه گیری69
واحد نمون? مورد مشاهده69
برآورد حجم نمونه69
روشهای گرد آوری داده ها70
مطالعات کتابخانه ای70
مطالعات میدانی71
مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه71
روش توزیع پرسش نامه72
روائی و پایائی ابزار72
روایی72
اعتبار محتوای پرسشنامه72
اعتبار عاملی پرسشنامه73
مراحل اجرای تحلیل عاملی73
پایایی پرسشنامه74
روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات76
مدل معادلات ساختاری76
تعریف مدل معادلات ساختاری76
ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر77
خلاصه و نتیجه گیری77
فصل پنجم
مقدّمه80
آمار توصیفی82
بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت82
بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت شغلی83
بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری83
تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون84
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف85
شاخص KMO و آزمون بارتلت85
تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار86
تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هنجار90
تحلیل عاملی اکتشافی متغیر کنترل رفتاری92
تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش95
نیکویی برازش مدل96
مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار97
مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار100
مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتاری101
آمار پارامتریک و آزمون میانگین یک جامعه به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق103
وضعیت متغیر رفتار در جامعه آماری چگونه است؟104
وضعیت متغیر هنجار در جامعه آماری چگونه است؟106
وضعیت متغیر کنترل رفتاری در جامعه آماری چگونه است؟107
وضعیت متغیر تمایل به پذیرش دوکاری در جامعه آماری چگونه است؟108
آزمون فرضیات تحقیق توسط تحلیل عاملی مرتبه دوم و سوم110
فصل ششم
مقدمه117
‌جمع بندی و ارائه نتایج تحقیق117
وضعیت متغیرها118
نتایج مربوط به برازش مدل119
پیشنهادات برآمده از نتایج آماری تحقیق121
پیشنهادات کاربردی برای مدیران و صاحبان کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی دورکاری124
‌پیشنهاد برای تحقیقات آتی125
کتاب شناسی (منابع)126
فهرست شکل ها
شکل 1-1)‌ فرآیند تکمیل تحقیق7
شکل 2-1) مقایسه انواع دورکاری در کشورهای پیشرو16
شکل 2-2) مزایای دورکاری منتشر شده از سوی CEO20
شکل 2-3)‌ ساختار مفهومی مدل های پذیرش فناوری اطلاعات23
شکل 2-4) مدل رفتار منطقی (TRA)24
شکل 2-5) مدل رفتار برنامه ریزی شده (TPB)24
شکل 2-6) مدل پذیرش فناوری اطلاعات25
شکل 2-7) مدل بسط یافته پذیرش فناوری 227
شکل 3-1) شاخص های استخراج شده از مقاله بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر35
شکل 3-2) مدلی برای انتقال شبکه کار سنتی به نظام دورکاری در کشور36
شکل 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله شریت و همکاران37
شکل 3-4) شاخص استخراج شده از از مقاله مایو و همکاران 200938
شکل 3-5) شاخص استخراج شده از از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری39
شکل 3-6) شاخص استخراج شده از از مقاله پذیرش دورکاری و مدیریت تغییر و کارایی شرکتها40
شکل 3-7) شاخص استخراج شده از از مقاله امکانات و محدودیت های دورکاری در محیط اداری41
شکل 3-8) شاخص استخراج شده از از مقاله دورکاری در ژاپن42
شکل 3-9) ‌ مدل تاثیر دورکاری ارائه شده توسط محمد خلیفه و جمشید اعتضادی43
شکل 3-10) ‌ شاخص استخراج شده مقاله محمد خلیفه و جمشید اعتضادی43
شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری شین و همکاران44
شکل 3-11)‌ شاخص استخراج شده از مقاله شین و همکاران45
شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری کلارک46
شکل 3-12) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل49
شکل 3-14) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل50
شکل 3-15)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران51
شکل 3-16)‌ شاخص استخراج شده از مقاله لینگ و همکاران52
شکل 3-17)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی52
شکل 3-18)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی53
شکل 3-19)‌ مدل پذیرش دورکاری مبتنی بر IDM در وزارت دفاع آمریکا54
شکل 3-20)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون55
شکل 3-21)‌ مدل پذیرش دورکاری استخراج شده در تحقیق56
شکل 5-1 ) نمودار مستطیلی وضعیت جنسیتی نمونه82
شکل 5-2 ) نمودار مستطیلی وضعیت شغلی83
شکل 5-3) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت تخمین استاندارد98
شکل 5-4) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت ضرایب معناداری99
شکل 5-5) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت تخمین استاندارد100
شکل 5-6) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت ضرایب معناداری101
شکل 5-7) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت تخمین استاندارد102
شکل 5-8) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت ضرایب معناداری103
شکل 5-9( هیستوگرام متغیر رفتار105
شکل 5-10) هیستوگرام متغیر هنجار107
شکل 5-11) هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری108
شکل 5-12) هیستوگرام متغیر تمایل به پذیرش دورکاری109
شکل 5-13) مدل اندازه گیری مرتبه دوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد111
شکل 5-14) مدل اندازه گیری مرتبه دوم پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری112
شکل 5-15) مدل اندازه گیری مرتبه سوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد113
شکل 5-16) مدل اندازه گیری مرتبه سوم پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری114
شکل 6-1) مدل مفهومی برای پذیرش دورکاری118
فهرست جداول

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 2-1) ابعاد دورکاری16
جدول 3-1) بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر34
جدول 3-2) شاخص استخراج شده از مقاله شریت و همکاران 200937
جدول 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله مایو و همکاران 200938
جدول 3-4) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری39
جدول 3-5) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری43
جدول 3-6) شاخص استخراج شده از مقاله شین 199745
جدول 3-7) مدل پذیرش دورکاری کلارک45
جدول 3-8) مدل پذیرش دورکاری کلارک49
جدول 3-9)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران51
جدول 3-10)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران53
جدول 3-11)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون 200855
جدول 3-12) تاریخچه مطالعات انجام شده درباره دورکاری57
جدول شماره 1-4 ) تعریف عملیاتی متغییر ها67
جدول 4-2) مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از ابعاد مورد بررسی75
جدول 5 -1) وضعیت جنسیت مربوط به نمونه82
جدول 5-2) وضعیت شغلی مربوط به نمونه83
جدول 5-3) وضعیت نرمال بودن نمونه85
جدول 5-4) آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت متغیر رفتار86
جدول 5-5) جدول اشتراکات متغیر رفتار86
جدول 5-6) جدول کل واریانس تبیین شده88
جدول 5-7) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر رفتار89
جدول5-8)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت متغیر هنجار90
جدول 5-9) جدول اشتراکات متغیر هنجار90
جدول 5-01) جدول کل واریانس تبیین شده91
جدول 5-11) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر هنجار92
جدول 5-21)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت کنترل رفتاری92
جدول 5-31) جدول اشتراکات کنترل رفتاری93
جدول 5-41) جدول کل واریانس تبیین شده94
جدول 5-51) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر کنترل رفتاری95
جدول 5-16) آماره های یک نمونه ای متغییر رفتار105
جدول 5-17)آزمون یک نمونه ای متغییر رفتار105
جدول 5-18) آماره های یک نمونه ای هنجار106
جدول 5-19)آزمون یک نمونه ای هنجار106
جدول 5-20) آماره های یک نمونه ای کنترل رفتاری107
جدول5-21)آزمون یک نمونه ای کنترل رفتاری108
جدول 5-22) آماره های یک نمونه ای پذیرش دوکاری109
جدول 5-23)آزمون یک نمونه ای پذیرش دوکاری109
جدول 5-25 ) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه110
جدول 6-1) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه118
جدول 6-2) نتایج مربوط به برازش مدل119
جدول 6-3) نتایج مربوط به میزان تاثیر مولفه های مرتبه دوم120
جدول 6-4) نتایج مربوط به میزان تاثیر مولفه های مرتبه اول121
صفحه نشانه های اختصاری
هرجا- هر وقتAny Time-any Placeحضور از راه دورTelepresenceهمکاری از راه دورTelecollaborationسبک زندگی چند وجهیportfolio lifestylesتئوری عمل مستدلTRA: Theory Of Reasonel Actionنظریه رفتاربرنامه ریزی شدهTPB:Theory Of Planed Behavior مدل پذیرش فناوری TAM :Technology Acceptance Modelمدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شدهModel Of Combining Technology Accptance Model and TPB
مدل انگیزشی Motivational Modelدرک از راحتی استفادهPerceived Ease Of Useدرک از مفید بودنPerceived Usefulness درک از منافع شخصیPerceived Personal BenefitسازگاریCompatibilityدرک از درستیLegitimacyساختار فرهنگ Culture structureدرجه کاراییSelf Efficacyمیزان در دسترس بودن منابعResource Facilitating Conditionتعریف عملیاتیTechnology Facilitating ConditionرواییOperational definitionآلفای کرانباخvalidityمدل معادلات ساختاریCronbach ‘s Alphaمتغیرهای مشاهده شدهStructural Equation Modelingمتغیرهای مکنونObservedساختارهای کوواریانسLatentCovariance Structures Analysis
فصل اول
مقدمه و طرح مسئله
مقدمه
رشد فناوری ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ شگفت آور آن در سطح جامعه، تغییرات گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی انسانها پدیده آورده است. امروزه در کمتر حیطه ای از کسب و کار است که در آن صحبت از ورود قدرتمند فناوری اطلاعات مطرح نباشد. سازمانها تلاش می کنند برای ارتقائ سطح کیفی خدمات خود و بقا در چرخه فناوری اطلاعات هر روز به معرفی خدمت جدید الکترونیکی بپردازندو مهمتر اینکه مشتریان نیز با همین آهنگ پرشتاب مطالبه خدمات الکترونیکی می نمایند. چنانچه انتظار می رفت حیطه کاربردی فناوری اطلاعات گسترده تر گشت و مفاهیم جدیدی نظیر کار از راه دور یا دورکاری مطرح گردید. با طرح این موضوع به نظر می رسد انقلاب دیگری در بهره ور نمودن سازمانها، بکارگیر فناوری اطلاعات در حوزه اشتغال زایی، ارتقا کیفی خدمات، توسعه عدالت اجتماعی در راه است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال انتقال از یک جامعه مبتنی بر صنعت به جامعه مبتنی بر اطلاعات هستند. این انتقال، انقلابی در زمان، مکان، و چگونگی انجام کار پدید آورده است و شرایط کاری جدید برای اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته است. در عصر صنعتی، مراکز تجاری در موقعیت جغرافیایی معین جهت هماهنگی و تولید بیشتر سازماندهی شده بودند، و نیاز بود که کارمندان به صورت فیزیکی در محل کار جهت تولید و توزیع خدمات حضور یابند. ابزار و وسایل تولید به طور متمرکز در کارخانه یا اداره قرار داشتند و غیر قابل انتقال بودند؛ بنابراین حضور فیزیکی در محل کار برای کارمندان ضروری بود. وسایل تولید و عرضه در عصر اطلاعات هرچه بیشتر به صورت الکترونیکی ساخته و توزیع می شوند. با ظهور کامپیوترهای ارزان قیمت، شبکه ها و اینترنت قابل دسترسی برای همه، نیاز به حضور فیزیکی در محل کار کم شده است. در این دوره که با پیشرفت های عظیم در فناوری همراه است، ماهیت کار دیگر نیازمند حضور فیزیکی کارکنان در زمانی معین سر کار نیست.پذیرش دورکاری همانند هر فناوری نوظهور دیگر با چالش ها و مسائلی مواجه است .دورکاری زمانی تحقق می یابد که مخاطبان آن یعنی کارکنان و مدیران از آن استقبال نموده و سعی در بکارگیری آن داشته باشند .امروزه سازمان ها با تغییرات عمده و بسیار سریعی مواجه اند .سرعت تغییرات و تحولات در جنبه های مختلف به گونه ای است که سازمان ها برای تضمین بقای خود مجبورند در عرصه های مختلف ماموریتی خویش بسرعت از زمینه های بروز تغییرات آگاه شوند و متناسب با آنها در خود تغییراتی ایجاد کنند .
سازمان های موفق در این عصر سازمانهایی هستند که یک گام از تحولات محیط جلوتر باشند .یکی از مهمترین تغییرات به وجودآمده در سازمان ها و جوامع امروزی ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است .
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها و در دسترس بودن خدمات عمومی برای موسسات وکسب و کارها موجب تسهیل امور میشود . از طرف دیگر تنها بکارگیری ساده یک فناوری برای کسب مزایای حاصل از آن کافی نیست . بلکه فناوری اطلاعات باید به وسیله کاربران نهایی به کار گرفته شود و مورد استفاده قرارگیرد .پژوهش های زیادی در مورد پذیرش فناوری ها به عمل آمده است و به جرات می توان گفت دغدغه اصلی همه آنها به کارگیری و استفاده از این فناوری های جدید بوده است .
عنوان تحقیق
این تحقیق با عنوان ” بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری ” تعریف شده است .
طرح مسئله و بیان موضوع
در چند سال اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند [42]. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد . از دید ما دورکاری به عنوان فناوری جدیدی است که باید مورد پذیرش قرار بگیرد.[33]در این دید افراد و رفتارهایشان اهمیت دارد .افراد هستند که باید فناوری را بکار گیرند و تغییرات سازمان را بپذیرند.بر این اساس پذیرش دورکاری به عنوان گونه ای نوظهور از فناوری اطلاعات در غالب مدل پذیرش فناوری قرارمیگیرد.پذیرش دورکاری می تواند به عنوان مزیت بالقوه برای کارکنان و مدیران در رسیدن به اهداف شغلی مورد ارزیابی واقع شود .
شواهد نشان می دهد با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات انجام میشود ،ناکامی در این سرمایه گذاری ها بیشتر از توفیق آن بوده است .سازمان ها نتوانسته اند کارایی و اثر بخشی مورد نظر خودرا از سرمایه گذاری در این امر بدست بیاورند .از این رو در کاربرد فناوری با معمای بهره وری ربرو هستند .در اواخر دهه 1990 در مطالعاتی که به انجام رسیدند ،شواهدی از بازده مثبت در سرایه گذاری های انجام شده در حوزه سیستم های فناوری اطلاعات مشاهده شدند.بدین ترتیب این پرسش که “آیا سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات دارای بازدهی است ؟” به پرسشی جدید تبدیل شد “چرا و در چه هنگام ممکن است سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بازدهی داشته باشد ؟”
از سوی دیگر تقاضای مشتری نقش مهمی در تصمیم شرکت ها به استفاده از یک نوآوری دارد .بهره برداری سودآور از یک نوآوری به پذیرش آن از سوی جامعه بستگی دارد.از این رو زمانی که تقاضای جامعه ناهمگن (غیر یکنواخت) است بنگاهها در تصمیم گیری برای به کارگیری فناوری نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از فناوری ،محصول یا خدمت جدید هستند .[6]
طرح دورکاری از جمله پروژه های فناوری اطلاعات است که از این قائده مستثنی نیست .با توجه به این امر که هزینه های زیادی برای توسعه طرح دورکاری صرف می شود ، اطمینان یافتن از اینکه شرایط برای اجرای درست این طرح بخوبی مهیا شده است از اهمیت بسزایی برخوردار است. اجرای طرح های فناوری اطلاعات فقط به فراهم کردن سازو کار تکنولوژیک آن نیست.[5] بیشتر مقالات در باره دورکاری به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری اشاره می کنند مثل تخمین 60 درصد کاهش در هزینه اداره IBM و 20 درصد افزایش بهره وری در بین دورکاران CISCO [9] اما متاسفانه تاثیرات استراتژیک بلند مدت در آنالیز آنها در نظر گرفته نمی شود .سازمان های پیشرو به دید واضحی از آینده نیازمندند .آنها نیاز دارند بدانند آیا و چگونه طرح های فناوری اطلاعات با موفقیت اعمال می شود یا خیر و این تصمیم را مبتنی بر منطق و دلیل و نه بر مبنی حدس بگیرند .
باتوجه به این که بخش عمده‌ای از افراد دورکار، نیروهای دانش بنیان شرکت‌ها هستند، این نیروها عاملی اساسی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها به حساب می‌آیند.[10] مقاومت در برابر تغییر و یا همان عدم پذیرش دورکاری از افراد درگیر در طرح (سازمانها و کارکنان و خانواده های آنها ) یکی از ریسک های اجرای دورکاری می باشد.
بر این اساس بررسی دورکاری در مدل پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد. در این پژوهش برآنیم پذیرش دورکاری را در قالب مدل پذیرش فناوری پیشنهادی مورد بررسی قرار دهیم .این مطالعه همچنین قادر است تمایل به دورکاری را در ایران پیش بینی کند .
اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد از استفاده از دورکاری با استفاده از مدلی مبتنی بر مدل پذیرش فناوری است . مدل پذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که به طور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگزار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. دو باور سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده به عنوان دو سازه اساسی در تعیین پذیرش انواع فناوری های اطلاعات در دهه های گذشته مدنظر قرار گرفته است[13]. در این پژوهش سازه های دیگر که تاثیری بر پذیرش دورکاری دارد بررسی میشود .
شناسایی عواملی که با قصد از دورکاری رابطه معنی داری دارند .
ارائه پیشنهاداتی برای راه اندازی دورکاری به گونه ای که واقعا مورد استفاده افراد باشد .
اهداف جزئی تر این تحقیق شامل موارد زیر است :
ویرایش و استخراج مولفه ها و متغییر های برونزای مدل
بررسی مولفه های پذیرش دورکاری در مدل مذکور
بررسی تاثیر متغییر ها بر پذیرش دورکاری
جمع آوری داده در Case Study
آنالیز داده ها
ارائه مولفه های موثر در جهت پذیرش و یا عدم پذیرش فناوری دورکاری
یافته های این پژوهش استراتژی های ایجاد اعتماد و مکانیزم های پیشگیرانه ای می باشد که می تواند در جهت توسعه سیستم های دورکاری مورد استفاده قرار بگیرد. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق”توصیفی- پیمایشی” نمونه ای از کارکنان دورکار و غیر دورکار همچنین مدیرانی که ارائه دورکاری می کنند و مدیرانی که کار دورکاری ارائه نمی کنند , با استفاده از ابزارهای آماری مورد بررسی قرار می گیرند.
سوالات تحقیق
با توجه به اهداف فوق سوالات زیر در این زمینه مطرح میشود :
چه رابطه ای بین پذیرش دورکاری و رفتار وجوددارد ؟
چه رابطه ای بین پذیرش دورکاری و هنجار وجوددارد ؟
چه رابطه ای بین پذیرش دورکاری و کنترل رفتاری وجوددارد ؟
آیا بین درک از مفید بودن و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین راحتی استفاده و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین سازگاری شغل با دورکاری و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین درک منافع شخصی و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین درک از حقانیت و درستی و هنجار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین فرهنگ و هنجار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین کارایی فرد و کنترل رفتاری رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین در دسترس بودن منابع و کنترل رفتاری رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین دردسترس بودن فناوری و کنترل رفتاری رابطه معنی داری وجوددارد ؟
فرضیه ها
بر اساس مدل پیشنهادی که بسطی از مدل رفتاربرنامه ریزی شده و مدل پذیرش فناوری اطلاعات است فرضیات ذیل در نظر می گیریم:
فرضیه 1: برداشت ذهنی از سودمندی دورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 2: برداشت ذهنی از راحتی استفاده از دورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 3: میزان منافع شخصی افراد از دورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 4: سازگاری انجام شغل دردورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 5: برداشت ذهنی از درستی و حقانیت دورکاری تاثیر مثبتی بر نگرش استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 6: فرهنگ ، ‌تاثیر درک دیگران از دورکاری (تفکر دوستان و افراد خانواده) تاثیر مثبتی بر هنجار استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 7: کارایی فرد در انجام کار بصورت دورکاری تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 8: در دسترس بودن منابع درهنگام دورکاری تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 9: در دسترس بودن فناوری در هنگام دورکاری تاثیر مثبتی بر پذیرش دورکاری دارد .
فرضیه 10: برداشت ذهنی از سودمندی دورکاری تاثیر مثبتی بر پذیرش دورکاری دارد .
فرضیه 11: برداشت ذهنی از راحتی استفاده از امکان دورکاری تاثیر مثبتی بر پذیرش دورکاری دارد .
روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ، ازلحاظ روش توصیفی واز لحاظ زمانی از نوع روش پژوهش پیمایشی می باشد .روش پیمایشی برای گرد آوری دادههای در زمان حال بکار میرود .در این روش پژوهشگر در شرایطی نیست که بتواند متغیر های محیط را دستکاری کند و کنترل کمتری بر محیط پژوهش دارد وپیش فرض اصلی روش پیمایش آن است که با بکارگیری دقیق روش های علمی می توان از طریق مطالعه یک نمونه ، به تعمیم نتایج آن به یک جامعه بزرگ تر نائل شد .
ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش داده های ثانویه از طریق روش کتابخانه ای شامل مطالعه کتب، اسناد و مدارک و همچنین مطالب مورد نیاز از اینترنت و پایگاههای علمی معتبر نظیر margarine ( بانک اطلاعات مجلات فارسی)‌ ، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (sid) ,Emerald,Ebsco, Springer, ‌ISI , Proquest, Sciencedirect, IEEE جمع آوری شده و از این داده ها برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است و برای داده های اولیه برای تست مدل از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .
اعتبار درونی پژوهش
جهت تعیین اعتبار و روایی پرسش نامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. برای تعیین روایی این پرسشنامه با مطالعه منابع مربوط ، طرح اولیه پرسش نامه تهیه می گردد و بعد از اینکه توسط اساتید ومتخصصان مورد بررسی قرار گرفت و مواردی اصلاح شد پرسشنامه نهایی تدوین میشود.در نمودار 1-1 فرآیند اجرای این تحقیق نشان داده شده است:
شکل 1-1)‌ فرآیند تکمیل تحقیق

طراحی طرح تحقیق
در هر تحقیقی قبل از اجرای واقعی (گردآوری و تحلیل داده ها و پاسخ گویی به سوالات تحقیق) لازم است تا طرح اجرای تحقیق بطور کامل طراحی و تدوین شود .فرآیند طراحی تحقیق حاضر به سه مرحله کلی قابل تقسیم است .
مرحله اول : بررسی مبانی نظری
هدف این مرحله دستیابی به شناخت مورد نیاز از دورکاری و مدل های پذیرش دورکاری است .با انجام این کار مدل مفهومی تحقیق که رابطه بین متغییر های مورد مطالعه در این تحقیق را نشان می دهد نیز انتخاب یا توسعه داده میشود.
مرحله دوم : تعریف متغییر ها و سنجه های اندازه گیری
در این مرحله براساس مدل مفهومی تحقیق متغییر هایی که در این تحقیق باید اندازه گیری شوند به همراه سنجه ها یا شاخص ها ی اندازه گیری آنها تعریف می شوند . این کارها همان تعریف عملیاتی متغییر ها ست که اندازه گیری مفاهیم مرتبط با متغییرهای مذکور را امکان پذیر می سازد .
مرحله سوم : طراحی ابزار و روش های گردآوری داده
پس از تعریف عملیاتی متغییر ها می توان اقدام به طراحی ابزار گرداوری داده نمود . این ابزار باید قادر باشد داده های کافی و معتبر را برای اهداف تحلیلی گردآوری نماید .قسمت دوم این کار مرحله مربوط به طراحی روش گرد آوری داده یا طرح نمونه گیری و روش تحلیل داده هاست . بخش اعظم فصل سوم تحقیق اختصاص به تشریح ابزار گردآوری و روش تحلیل داده ها دارد .
اجرای طرح تحقیق
پس از تهیه طرح تحقیق نوبت به اجرای طرح تحقیق می رسد .در این مرحله با استفاده از ابزارهای گرد آوری داده و روش نمونه گیری داده های مورد نیاز گرد آوری میشود .سپس داده ها ی گردآوری شده با استفاده از روش های تحلیل داده تحلیل شده و به سوالات و فرضضیات تحقیق پاسخ داده میشود .
انتقال
تحقیق زمانی مفید خواهد بود که دانش تولید شده به وسیله آن در اختیار افراد قرار گیرد .بر این اساس زمانی تحقیق کامل شده محسوب میشود که دانش آن در جامعه تسری پیدا کند .برای این کار گزارش این تحقیق در مرحله آخر و پس از انجام تمامی مراحل تهیه و منتشر میشود .
محدوده تحقیق
محدوده این تحقیق حاکثر شش ماه پس از تصویب نهایی تحقیق بوده است که از اردیبهشت 1390 تا آبان 1390 ادامه داشته است .محدوده مکانی این تحقیق شهر تهران است .مشتریان و مخاطبانی که این تحقیق مورد استفاده آنان است تمام کسانی است که صاحبان کسب و کار اعم از دولتی و خصوصی است که خواستار راه اندازی دورکاری و بهره مندی از مزایای این فناوری نوین هستند .محدوده موضوعی این تحقیق بررسی پذیرش دورکاری است .
محدودیت های تحقیق
محدودیت موضوعی : در این تحقیق کوشیده ایم تمامی عوامل موثر بر پذیرش ملموس را در مدل در نظر بگیریم علاوه بر این مولفه ها عوامل متعددی بر پذیرش دورکاری موثر است اما در محدوده تحقیق امکان بررسی همه عوامل وجودنداشته است . با به جریان افتادن دورکاری و متداول تر شدن آن در جامعه عوامل جدیدی موثر بر پذیرش دورکاری بروز خواهد کرد مانند احساس ایزوله شدن که هم اکنون در جامعه قابل سنجیدن نیست .
محدودیت زمانی :‌با توجه به گستردگی عملیات گردآوری داده های میدانی و زمان بر بودن آن عامل زمان به عنوان یک محدودیت اساسی در اجرای این تحقیق مطرح بوده است .
فصل دوم
ادبیات موضوع
مقدمه
فصل دوم این پژوهش اختصاص به مبانی نظری دارد.هدف از تدوین این فصل ایجادبستر نظری و تئوریک لازم در زمینه دورکاری و پذیرش آن بطور خاص است .بخش اول به معرفی دورکاری اختصاص دارد .تعاریف و مزایا و مشکلات پیش روی دورکاری و انواع دورکاری در این بخش بررسی شده است .همچنین در این بخش تاریخچه و روند رشد و توسعه دورکاری بررسی شده است .بخش دوم به مدل های پذیرش فناوری اختصاص دارد.
مفاهیم
“دورکاری” روشی برای کار کردن به روشی مستقل از محیط جغرافیایی اداره یا شرکت است. با استفاده از ابزارها و تجهیزات انفورماتیکی، مخابراتی و متدهای انعطاف پذیرسازی که از سوی سازمان مربوطه ارائه می شود می توان در این شیوه کار کردن تسهیل ایجاد کرد. “دورکاری”، مفهومی است که به شدت با تکامل فناوریهای انفورماتیکی و توسعه شبکه های اینترنت و اینترانت گره خورده است.دورکاری، تکنیکی برای کارکردن در محیطی خارج از اداره است. این شیوه به شاغل اجازه می دهد که کار را در محیطهای مختلف در حرکت و یا در خانه به صورت آزادانه انجام دهد و در نتیجه به افراد اجازه می دهد که در کجا و چگونه کار کنند.دورکاری انواع مختلفی دارد که شامل دورکاری از خانه، دورکاری از مرکز ماهواره ای، دورکاری از مرکز راه دور و دورکاری موبایل می شوند.ابزارهایی به طور عادی برای دورکاری استفاده می شوند شامل پست الکترونیک (ایمیل)، چت، اتصال مستقیم به شبکه های شرکتی، VOIP (تلفن از راه اینترنت از طریق سرویس اسکایپ) و سرویسهای ویدیوکنفرانس می شوند. پدیده دورکاری مواردی از قبیل ساختار فناوری، فرهنگ کار، شرایط بازار، گسترش ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات)، فرهنگ نوآوری، سیاستهای دولتی و الگوهای آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد.
تعریف دورکاری
دورکاری که هنوز گاهی اوقات با واژه “ارتباط از راه دور” می‌آید به طور مفهومی نوعی کار “هرجا- هر وقت” تداعی شده است. در اصل این تعریف شامل کار در مراکز دورکاری (جایی نزدیک به خانه به نسبت مکان معمولی) که کارکنان آن فرصت انجام کار از خانه را دارند.روشن است که همه کاری مناسب دورکاری نیست برای مثال وظایفی که نیازمند ارتباط رو در رو است و یا در تعامل با تجهیزاتی است که در محل کار وجود دارد. هر چند با رشد تکنولوژی‌های براساس کامپیوتر وظایف بیشتری قابلیت اجرای دورکاری دارند. وظایفی مثل کار با پردازشگرهای متنی – حسابداری – برنامه نویسی کامپیوتری – طراحی – سرویس سنتری – کنترل کیفیت – مراقبت سلامتی می‌تواند از خانه انجام شود.
همچنین به خاطر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش هزینه‌ها به همراه مزایای بی شماری که دورکاری داشته، تا سال 2006 تعداد آمریکاهایی که به کارکنان اجازه حداقل یک روز از ماه کار در خانه را می‌داند از 9.9 میلیون به 12.4 میلیون رسیده است. با احتساب کارکنان قراردادی حدوداٌ 5 درصد کارکنان کل آمریکا دورکار هستند.[17] بسیاری شرکت‌ها مخصوصاٌ در بخش مالی – آی تی و بخش های ارتباطی فرصت دورکاری را پیشنهاد می‌دهند.
برخی از سازمان‌ها رویکردی برون سپاری داشته و بر اساس مدل ” کار در خانه” عمل می‌کنند گاهاٌ به نام‌های کار مجازی یا کار از راه دور اطلاق می‌شود. با افزایش رقابتی شدن سرمایه انسانی و موج بازنشستگی دورکاری سبک کاری جدیدی برای کارکنان سن و کارکنان جوانی که به دنبال کار منعطف هستند ارائه می‌کند.[18] مفهوم استخدام کارکنان مسن‌تر در طرح دورکاری توسط رئیس برنامه دورکاری آمریکا ارائه شد و با اقبال عمومی مواجه شد. هر چند اکثریت کارها فرصت دورکاری را به کارکنان پیشنهاد نمی‌دهند و وقتی هم پیشنهاد می‌شود در اهداف زمانی که باید از خانه کار کند بسیار محدود هستند (Potter 2003)
تعاریف متعددی از دیدگاههای مختلفی برای دورکاری ارائه شده که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم:
دورکاری توافقی کاری براساس تکنولو‍ژی اطلاعاتی و ارتباطی است که توسط کامپیوترها – پراسسورها – ترمینال‌ها – تلفن و فکس و ایمیل و مودم و … امکان پذیر شده است.دورکاری استفاده از کامپیوترها و تکنولو‍‍‍‍‍ژی ارتباطی را با انعطاف مکان کاری فراهم آورده است.همانطور که مرزهای جغرافیایی و سازمانی محل‌های کاری متمرکز را برداشته است.[19]
تعریف دورکاری به بیان دیگر در بیانیه فدرال آمده است :توافق کاری که کارکنان وظایف اداره ای خود را در خانه و یا دیگر مکان های کاری از لحاظ جغرافیایی که راحت و مناسب می دانند انجام دهند.کارکنانی دورکار محسوب می شوند که حداقل دو روز در هفته از 48 هفته کاری در سال را دورکار باشند[20]
“جک نیلز” که به عنوان ” پدر دورکاری” از او یاد می شود دورکاری را هرگونه شکلی از به کارگیری فناوری های اطلاعاتی به جای مسافرتهای مربوط به کار و حرکت کار به سمت کارکنان، به جای حرکت کارکنان به سوی کار تعریف می کند [21]
لغت دورکاری به عنوان کار در خانه ترجمه می شود هر چند که انواع دیگری از دورکاری وجود دارد. عنصر معمول برای مفهوم دورکاری خانه نیست . استفاده از کامپیوتر و ارتباطات الکترونیکی معنی شکل و هدف کار را تغییر داده است.تعریف از دورکاری به دو دسته تقسیم می شود:از یک طرف آن هایی که به موقعیت مکانی دورکاران توجه دارند از طرف دیگر آن هایی که به استفاده از کامپیوتر و وسایل ارتباطی تکیه می کنند. در گروه اول تاکید بر برداشت شخص از اداره سنتی است. از دید موقعیت مکانی کارکنان و تاکید بر این که در دورکاری مهم این است که از مکانی که دیگر کارکنان کار می کنند دور باشند . گروه دوم یعنی آن هایی که به استفاده از کامپیوتر و ابزارهای ارتباطی به عنوان ابزاری برای شخص دورکار تاکید دارند.این گروه معتقدند وقتی می توانیم صحبت از دورکاری کنیم که یک ارتباط انتقال داده ای بین واحدهای از راه دور و واحدهای شرکت داشته باشیم[22]
دورکاری شیوه ای انعطاف پذیر در کارکردن است که طیف وسیعی از فعالیتهای کاری و همه کسانی که امکان کارکردن در بخش مهمی از زمان کاری، در مسافتی دور از کارفرما یا دور از مکان مرسوم کار را دارند، در بر می گیرد. نباید به اشتباه تصور کرد که افرادی که دورکاری انجام میدهند ضرورتاً باید جزو افرادی باشند که برای خودشان کسب و کاری دارند و فقط در صورت داشتن کسب و کار خودشان میتوانند از راه دور کارهایشان را انجام دهند. دورکاری همیشه شامل استفاده از ارتباطات راه دور برای برقراری ارتباط میان کارفرما و کارمند می باشد[1]
دور کاری در مکانی مستقل از مکان کارفرما انجام می گیرد، مکانی که بنابر تمایل فردی شخص دورکار یا سازمانی که او برایش کار می کند، می تواند تغییر کند و نیز کاری است که اساسا متکی بر فناوری ارتباطات است و نتایج کار به صورت از راه دور برای کارفرما ارسال میشود. لازم به ذکر است که که برقراری تماس ممکن است از طریق مخابراتی نباشد بلکه می توان از طریق خدمات پستی یا پیک نیز به این کار اقدام کرد . [1]
دورکاری پدیده ای است که در جوامع اطلاعاتی رونق یافته و محدودیت زمانی و مکانی در اجرای وظایف شغلی را با بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات از بین می برد لذا خروجی یا نتیجه کار بیش از هر عامل دیگر موردتوجه است[23]
دورکاری رویکردی از کار است که در آن کارکنان می توانند دور از محل اداره، در زمان دلخواه خود، با استفاده از فناوری های پیشرفته ارتباطات راه دور و رایانه کار کنند و سپس نتایج کار را به صورت الکترونیکی،به اداره یا محل دیگری منتقل کنند[24]
از دید ما اگر می خواهیم به مفهوم دورکاری بپردازیم باید هر دو بعد را در نظر بگیریم. از یک طرف فاصله فیزیکی لازم است و از طرف دیگر استفاده از کامپیوتر و دیگر سخت افزارها در کنار ارتباط انتقال داده ای که معاشرت دورکار را با دیگر هم کاران و روئسایش امکان پذیر می سازد. دریک جمع بندی از تعاریف قبل می توان گفت:دورکاری روشی برای سازماندهی کار بر مبنای ایجاد انعطاف زمانی و مکانی در انجام کار، بااستفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات است.
دورکاری در مقابل Telecommuting
Telecommuting در واقع شکلی از دورکاری است. به عبارت دیگر اگر شما مسافت سفر کاری را به چند صد مایل افزایش دهید به آن دورکاری می گویند. بنابراین عملکرد اصولی Telecommuting و دورکاری یکسان است. به عبارت بهتر می توان گفت Telecommuting نوعی از دورکاری در مقیاس کوچک تر است و در حالت کلی Telecommuting زیر مجموعه ای از دورکاری محسوب می شود.[3]

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید