2-12-7-ساختارتحقیق:
این تحقیق در پنج فصل به نگارش در آمده است .درفصل اول به طرح کلیات تحقیق اشاره شده است .فصل دوم به مبانی نظری تحقیق اشاره شده .فصل سوم به تاریخچه روابط سه کشور ایران ،ارمنستان وترکیه اشاره گردیده است.در فصل چهارم به جایگاه ارمنستان در روابط ژئوپلیتیک ایران وترکیه می پردازد ودر فصل پنجم به اثبات فرضیه ها ونتیجه گیری وپیشنهادات را مورد تحقیق قرار می دهد.
فصل دوم
مبانی نظری
مقدمه:
شایدمهمترین دانش آموخته جغرافیای سیاسی ،رودلف کی آلن ،دانشمند سوئدی علوم سیاسی واستاد دانشگاه گاتبرک بوده ،وی که بسیار تحت تاثیر اندیشه های سیاسی -جغرافیائی راتزل در مطالعه سیاست های جهانی وماهیت دولت قرار گرفته بود این واژه را اولین بار در سال 1899در نظریه خود تحت عنوان کشور :موجود زنده به معنای ساخت فیزیکی -فضائی کشورمورد استفاده قرار داد.واژه ژئوپلیتیک ،در اواخر قرن نوزدهم پس از تحولات سیاسی اروپا بصورت کنونی مطرح شد.تحولاتی که جنگ جهانی اول را رقم زد .داروینیسم اجتماعی نیز که توجیه کننده قدرت طلبی انسان ودر مرحله بعد دولت ها-به تبعیت از قواعد حاکم برطبیعت -به عنوان یک روال منطقی بود به عنوان مهم ترین عوامل شکل گیری ژئوپلیتیک مطرح گردید . (کریمی پور،13:1375-11).
در این فصل ،منطقه قفقاز وکشورهای آن با تکیه برمسائل ژئوپلیتیکی تحلیل وبررسی می شوند.این بررسی ها در برگیرنده ساختار طبیعی ،اقتصادی ،سیاسی کشورهای منطقه قفقاز می باشد.در ادامه ،موقعیت ژئوپلیتیکی قفقاز تحلیل می گردد.بخش بعد به بررسی جایگاه قفقاز در نظریه های ژئوپلیتیکی خاورمیانه می پردازد ودیدگاه صاحب نظرانی مانند مکیندر واسپایکمن و…بررسی شده وموقعیت ژئوپلیتیکی قفقاز در نظریات آنان تحلیل خواهد شد.در قسمت بعدی نیز به علائق ژئوپلیتیکی بازیگران مختلف درمنطقه که به سه گروه داخلی ،منطقه ای وفرامنطقه ای اشاره شده است

2-1تحلیل ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز : 2-1-1-موقعیت جغرافیائی منطقه قفقاز :
نقشه 2-1-تقسیمات سیاسی قفقاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتعنوانجایگاه ارمنستان در روابط ژئوپلیتیک ایران وترکیهنقشهنقشه سیاسی قفقازاستاد راهنمادکتر رضا سیمبرنام دانشجوحسین جهان طلب

(www.wikitravel.org)
قفقاز منطقه ای کوهستانی در جنوب غربی روسیه وشمال غربی ایران واقع است که از غرب به دریای سیاه وآزوف،ازجنوب غربی به ترکیه واز شرق به دریای مازندران محدودمی شود.سلسله ارتفاعات قفقاز بزرگ ،این منطقه را به دونیمه جنوبی شامل (قفقاز جنوبی)جمهوری آذربایجان ،جمهوری ارمنستان،جمهوری گرجستان ونیمه شمالی (قفقاز شمالی)شامل جمهوری های خودمختار فدراسیون روسیه که به ترتیب از شرق به غرب عبارت از جمهوریهای خودمختار داغستان ,چچن,اینگوش,اوسیتای شمالی,کاباردابالکار,قاراچای-چرکس وآدیگه می باشند تقسیم نموده است(افشردی،37:1381) .
.قفقاز از نظر موقعیت نسبت به آسیا ,در جنوب غربی این قاره ونسبت به اروپا,در جنوب شرقی این قاره واقع شده است,از نظر جغرافیائی ,قفقاز در قاره آسیا قراردارد,قفقازبه جهت پیوستگی طبیعی با آسیا واز نظر جغرافیایی نیز در قلمروقاره آسیا واقع شده است .ولی از نظر سیاسی آذربایجان ,ارمنستان وگرجستان بنا به درخواست خود وپذیرش شورای اروپا جزء قاره اروپا محسوب شده وبه عضویت شورای مذکور پذیرفته شده اند.(میرابراهیم صدیق:44،1383) .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقایسه مساحت قفقاز وکشورهای آن با همسایگان:
مساحت کل منطقه قفقاز(شمالی وجنوبی)تقریبا معادل مساحت کشور عراق وحدود یک چهارم وسعت ایران
می باشد.مساحت کل قفقاز جنوبی (آذربایجان ,ارمنستان ,گرجستان)تقریبا معادل مساحت کشور سوریه وکمی بزرگتر از استان کرمان وحدود 11درصد وسعت ایران می باشد.

-مساحت کشور آذربایجان کمی بیش از مجموع مساحت استان های آذربایجان شرقی وغربی حدود2/5درصد مساحت ایران است.
-مساحت کشور ارمنستان تقریبا معادل وسعت استان مرکزی وحدود 8/1درصد مساحت ایران است.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید